Vytvorené výrobky

Dobovou technológiou sklármi z Katarínskej Huty:

Študentami SOŠS z Lednických Rovní, akademickým výtvarníkom B. Prihelom, absolventami VŠUU ateliéru skla v Bratislave p. Ďurišom a p. Dolihajom:

Pokusy od divákov: